Cách lấy số từ chuỗi trong Flutter

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trích xuất hoặc lấy số từ bất kỳ loại chuỗi nào trong Dart hoặc Flutter. Chúng ta sẽ sử dụng Regex để trích xuất số từ chuỗi, xem ví dụ bên dưới:

Cách chỉ lấy số từ chuỗi:

String str = "Hafce00453dfg234fdksd";
String newnum = str.replaceAll(RegExp(r'[^0-9]'),'');
print(newnum); //output: 00453234

Tại đây, bạn có thể lấy các số ở định dạng chuỗi, trong đó số 0 "0" cũng được đính kèm trước, sau này bạn có thể chuyển đổi thành số nguyên để xóa số 0 ở phía trước và lấy số thực tế theo định dạng int

Cách chỉ lấy số nguyên từ chuỗi:

String str = "Hafce00453dfg234fdksd";

//get the integer
int newnum1 = int.parse(str.replaceAll(RegExp(r'[^0-9]'),''));
print(newnum1); //output: 453234

//int newnum2 = int.parse(str);
//dont do this: Error: Invalid radix-10 number

Ở đây, bạn sẽ nhận được số nguyên thực tế không có số 0 ở phía trước số. 

Bằng cách này, bạn chỉ có thể nhận Số hoặc Số nguyên từ Chuỗi bằng cách sử dụng Dart trong Flutter. 

1.05 GEEK