Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y trong Iron Man với Python nhé các bạn 🤩 !

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[0:05] Demo Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y
[1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Modules trong Python
[2:15] Bắt Đầu Lập Trình Trợ Lý Ảo F.R.I.D.A.Y trong Iron Man với Python nhé các bạn !

Github Code: https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial/blob/master/projects/Virtual_Assistant_Friday.py

#python #programming #developer

Lập Trình Trợ Lý Ảo FRIDAY trong Iron Man với Python
11.70 GEEK