Cùng mình tìm hiểu cách thức lấy thông tin user và lưu vào redux như thế nào nhé! 😉

Trong video, mình sẽ chia sẻ cho các bạn:
✅ Cách fake một API với Promise
✅ Cách tạo một async action với Redux Toolkit
✅ Sử dụng createAsyncThunk như thế nào?
✅ Làm sao đợi async action chạy xong để xử lý tiếp bên component
✅ Handle khi async action bị lỗi bên component như thế nào?
Hi vọng qua video này, bạn hiểu được cơ bản cách sử dụng async action trong Redux Toolkit 😉

#redux #react

Auth: 06 - Tạo Async Action với Redux Toolkit 🎉
8.75 GEEK