gRPC with Go - Unary API.

Unary API là gì?
Làm thế nào để định nghĩa Unary API bên trong file proto?
Implement #xử lý ở server side như thế nào?
Client call server như thế nào?

#golang #grpc #api #developer

gRPC Golang - #4 - Unary API
2.20 GEEK