Cách kết xuất tệp HTML trong Node JS Express

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách hiển thị tệp HTML bằng Node.js Express. Node.js Express là một khung web phổ biến dành cho Node.js giúp dễ dàng xây dựng và chạy các ứng dụng web. Để hiển thị file HTML trong Node JS Express chúng ta làm theo các bước sau

 • Bước 1: Tạo ứng dụng Node JS
 • Bước 2: Cài đặt Express
 • Bước 3: Tạo tệp Server.js
 • Bước 4: Tạo tệp index.html
 • Bước 5: Khởi động máy chủ phát triển

Bước 1: Tạo ứng dụng Node JS

Thực hiện lệnh sau trên thiết bị đầu cuối để cài đặt ứng dụng nút js:

mkdir my-app
cd my-app
npm init -y

Bước 2: Cài đặt Express

Trong bước này, hãy mở lại thiết bị đầu cuối của bạn và thực hiện lệnh sau để cài đặt express trong ứng dụng nút js:

npm install express

Bước 3: Tạo tệp Server.js

Ở bước này, bạn cần tạo tệp server.js và thêm đoạn mã sau vào đó:

var express = require('express');
var app = express();
  
app.get('/',function(req,res) {
 res.sendFile(__dirname + '/index.html');
});
  
app.listen(3000, () => console.log(`App listening on port 3000`))

Bước 4: Tạo tệp index.html

Ở bước này, tạo tệp index.html và cập nhật đoạn mã sau vào đó:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title></title>
</head>
<body>
  
<p>This is sample html file - Tutsmake.com!</p>
  
</body>
</html>

Bước 5: Khởi động máy chủ phát triển

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để chạy máy chủ phát triển:

//run the below command

npm start

after run this command open your browser and hit 

http://127.0.0.1:3000/

Thông qua hướng dẫn này, chúng ta đã học được cách hiển thị tệp html trong nút js express.

2.00 GEEK