Hướng dẫn Backend Golang - Echo framework: Binding Data Request

Hướng dẫn cách để bind data request vào struct trong Echo framework
Hổ trợ đầy đủ formdata, xml, query…

#golang #developer

Hướng dẫn Backend Golang - Echo Framework: Binding Data Request [Bài 2]
4.70 GEEK