Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python

  • 0:00 - Intro
  • 0:45 - Python là gì? Tại Sao Phải Học Lập Trình Python
  • 4:15 - Tải và cài đặt VS Code
  • 5:05 - Tải Python Extension trong VS Code
  • 5:58 - Tải Python Interpreter
  • 6:30 - Viết và chạy Python script trên VS Code
  • 9:25 - Hướng dẫn sử dụng Debugger của VS Code

#python #vscode #programming #developer

Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio Code Lập Trình Python
19.95 GEEK