Cách lấy tọa độ X và Y của Widget trong Flutter

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy vị trí hoặc tọa độ x và y của tất cả các góc, tức là trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái và dưới cùng bên phải của bất kỳ tiện ích con nào trong Flutter. Độ lệch X và Y của tiện ích là một yếu tố quan trọng của tiện ích.

1: Đầu tiên, Đặt Khóa cho Widget:

Trước tiên, bạn cần thêm khóa vào từng tiện ích mà bạn muốn nhận vị trí x và y trong thời gian chạy.

final mywidgetkey = GlobalKey();
Container(
  key:mywidgetkey
)

2: Nhận Độ lệch Vị trí X và Y:

RenderBox renderbox = mywidgetkey.currentContext!.findRenderObject() as RenderBox;
Offset position = renderbox.localToGlobal(Offset.zero);
double x = position.dx;
double y = position.dy;

//Top left Corner
print(x); //20.0
print(y); //112.36363636363637

Ở đây, x và y là tọa độ của góc trên cùng bên trái của tiện ích. Bạn cũng có thể lấy tọa độ của các góc khác như bên dưới:

double width = renderbox.size.width;
double height = renderbox.size.height;

print(width); //352.72727272727275
print(height); //100.0

//top right corner
print(x + width); //372.72727272727275
print(y); //112.36363636363637

//bottom left corner
print(x); //20.0
print(y + height); //212.36363636363637

 //bottom right corner
print(x + width); //372.72727272727275
print(y + height); //212.36363636363637

Ở đây, chúng tôi có tọa độ góc trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái và dưới cùng bên phải.

Mã đầy đủ Ví dụ:

import 'package:flutter/material.dart';

void main(){
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget{
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Home(),
  );
 }
}

class Home extends StatefulWidget{
 @override
 _HomeState createState() => _HomeState();
}

class _HomeState extends State<Home> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {

  final mywidgetkey = GlobalKey();

  return Scaffold(
   appBar: AppBar( 
     title: Text("Get Widget Offsets"),
     backgroundColor: Colors.deepPurpleAccent,
   ),
   body: Container(
    padding: EdgeInsets.all(20),
    alignment: Alignment.topCenter,
    child:Column(
     children: [
       //button A
       Container(
        key:mywidgetkey,
        height: 100,
        color: Colors.redAccent,
       ),

        //Button B
        ElevatedButton(
        onPressed: () async {
         
          RenderBox renderbox = mywidgetkey.currentContext!.findRenderObject() as RenderBox;
          Offset position = renderbox.localToGlobal(Offset.zero);
          double x = position.dx;
          double y = position.dy;

          //Top left Corner
          print(x); //20.0
          print(y); //112.36363636363637

          double width = renderbox.size.width;
          double height = renderbox.size.height;

          print(width); //352.72727272727275
          print(height); //100.0

          //top right corner
          print(x + width); //372.72727272727275
          print(y); //112.36363636363637

          //bottom left corner
          print(x); //20.0
          print(y + height); //212.36363636363637

           //bottom right corner
          print(x + width); //372.72727272727275
          print(y + height); //212.36363636363637
         
        }, 
        child: Text("Get X and Y Positon of Container")
       )
     ]
    )
   ),
  );
 }
}

Đầu ra:

Mã hóa vui vẻ !!!

1.00 GEEK