Một series được đón chờ từ rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội ra mắt với mọi người hihi

- Setup để có thể thực thi được file typescript.
- Những điều cần biết khi làm việc với typescript
- Hệ thống kiểu dữ liệu trong typescript
- Viết unit test cho typescript

#typescript #javascript #webdev

Giới thiệu series học TypeScript cơ bản
2.05 GEEK