Ứng dụng của Fn.call() method trong thực tế là:
- Gọi hàm với this tham chiếu tới đối tượng khác
- Kỹ thuật mượn hàm (function borrowing)
- Kế thừa thuộc tính, phương thức từ Constructor cha

#javascript 

Các ứng dụng thực tế của Fn.call() method trong Javascript
1.55 GEEK