Cách phát hiện thuộc tính đối tượng không xác định trong JavaScript

Trong JavaScript, thuộc tính đối tượng không xác định có nghĩa là thuộc tính chưa được gán giá trị trong đối tượng đó.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát hiện thuộc tính đối tượng không xác định trong JavaScript. Để phát hiện thuộc tính đối tượng không xác định trong JavaScript, chúng ta cần sử dụng typeof và so sánh nó với undefined dưới dạng một chuỗi:

const person = {
    name: "Alan",
    age: 34
};

console.log(person.surname); // undefined

console.log(typeof person.age === 'undefined'); // false
console.log(typeof person.surname === 'undefined'); // true

Đây là phương pháp đáng tin cậy nhất.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã trình bày cách tốt nhất và đáng tin cậy nhất để phát hiện thuộc tính đối tượng không xác định trong JavaScript.

1.40 GEEK