Cách chèn nhiều bản ghi trong cơ sở dữ liệu Laravel 9

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu trong Laravel 9 với hướng dẫn dễ thực hiện này. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ từ việc tạo một mô hình đến việc sử dụng phương thức insert() để chèn nhiều bản ghi cùng một lúc. Để chèn nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu Laravel 9 chúng ta làm như sau

Sử dụng Laravel Eloquent Model hoặc Query Builder để chèn nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu Laravel 9

Trong ví dụ bên dưới, tôi sử dụng biến mảng $createMultipleUsers đa chiều  và chèn nhiều bản ghi bằng DB::insert(). Vì vậy, hãy xem cách chèn nhiều bản ghi trong laravel 9:

$createMultipleUsers = [
  ['name'=>'Admin','email'=>'admin@techvblogs.com', 'password' => bcrypt('TechvBlogs@123')],
  ['name'=>'Guest','email'=>'guest@techvblogs.com', 'password' => bcrypt('Guest@456')],
  ['name'=>'Account','email'=>'account@techvblogs.com', 'password' => bcrypt('Account@789')]
];

User::insert($createMultipleUsers); // Eloquent
\DB::table('users')->insert($createMultipleUsers); // Query Builder

Sử dụng Laravel Seeder để chèn nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu Laravel 9

Bạn có thể tạo dữ liệu giả bằng cách sử dụng Model Factory và faker để tạo dữ liệu giả (có quan hệ, v.v.) để phát triển và thử nghiệm ứng dụng của mình. Ở đây bạn cần sử dụng lớp faker cho người dùng thử nghiệm thế hệ. Hãy xem cách chúng tôi có thể sử dụng faker để tạo hồ sơ giả.

1. Tạo Laravel Seeder

php artisan make:seeder PostSeeder

2. Vào database/seeders và chỉnh sửa file Post Seeder.php :

<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Faker\Generator as Faker;
use App\Models\Post;

class PostSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    $faker = Faker::create();

    foreach (range(1,20) as $index) {
      Post::create([
        'title' => $faker->text,
        'slug' => $faker->slug,
        'description' => $faker->text,
        'content' => $faker->content
      ]);
    }
  }
}

3. Sử dụng lệnh db:seed, Chạy lệnh sau:

php artisan db:seed --class=PostSeeder

Mã hóa vui vẻ !!!

1.00 GEEK