Hướng dẫn lập trình nhận dạng hình ảnh, phân tích hình ảnh sử dụng Machine Learning bằng JavaScript cho người mới bắt đầu.

Trong Clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn:
_ Phân tích hình ảnh bằng Machine Learning với Pre-trained Model.
_ Cơ bản ReactJS.

Github:
starter: https://downgit.github.io/#/home?url=https://github.com/tricaodo/Youtube-Tutorial-Resources/tree/master/machine-learning/ml5-series/image-classification/starter
finished: https://downgit.github.io/#/home?url=https://github.com/tricaodo/Youtube-Tutorial-Resources/tree/master/machine-learning/ml5-series/image-classification/finished

Thư viện đề cập trong video:
Bulma CSS Framework: https://bulma.io/
ml5: https://ml5js.org/
React Dropzone: https://github.com/react-dropzone/react-dropzone

#javascript #machine-learning #developer

Lập Trình Phân Tích Hình Ảnh Cho Người Mới Bắt Đầu bằng JavaScript
3.60 GEEK