Hey, chào các bợn. Đây tiếp tục là chuỗi video chia sẻ kiến thức của mình về vue.js nhưng là nuxt.js. Nuxt.js đã khẳng định được vị trí của mình và được sử dụng ở rất nhiều dự án chạy thực tế. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ những kiến thức mình hiểu, tích lũy, chôm xỉa được cho mọi người. Vẫn thói quen cũ, mình sẽ đi rất chậm trong khóa chia sẻ này để mọi người có thể hiểu tường tận hơn về bản chất của vấn đề. (Updated - 31/05/2020)

Khóa này được tham khảo từ các nguồn sau đây:

  • Nuxt.js Guidelines
  • Vueschool.io
  • Vuemastery
  • Udemy
  • Thông tin được đóng góp của mọi người từ Facebook, RHP Team Discord, Husmon Corp
    Thank You

#rhpteam #nuxtjs #hocnuxtjs

#nuxtjs #nuxt

Cải Thiện Trang Chi Tiết Deck Trong Dự án Nuxt.js
1.45 GEEK