Cách lấy thông tin chi tiết số điện thoại bằng Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy chi tiết số điện thoại bằng Python. Để biết thông tin chi tiết về bất kỳ số nào, chúng ta có thể sử dụng một mô-đun Python tuyệt vời có tên là phonenumbers.

Để cài đặt mô-đun Python này trên hệ thống của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh pip trên thiết bị đầu cuối của mình hoặc dấu nhắc lệnh được đề cập bên dưới:

pip install phonenumbers

Có rất nhiều chi tiết bạn có thể tìm thấy về một con số bằng cách sử dụng mô-đun Python này. Dưới đây là cách bạn có thể tìm thấy một số chi tiết cơ bản về số điện thoại bằng Python:

import phonenumbers as ph
from phonenumbers import carrier
from phonenumbers import geocoder
from phonenumbers import timezone

number = "+9185XXXXXXXX"
number = ph.parse(number)
print(timezone.time_zones_for_number(number))
print(carrier.name_for_number(number, "en"))
print(geocoder.description_for_number(number, "en"))

Đây là cách bạn có thể sử dụng mô-đun phonenumbers trong Python để tìm chi tiết số điện thoại của bất kỳ số nào bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

1.30 GEEK