Cùng mình code redux trong app chỉ có thuần html và javascript nhé! ❤️

Đây là video trong chuỗi redux tutorial của mình.
Trong video này, mình sẽ trình bày một vài thứ sau:
✅ Code từ khi tạo 2 file html, js trắng cho tới khi làm xong cái app demo hehe
✅ Setup redux từ state, reducer cho đến store.
✅ Viết hàm render mảng lên UI sử dụng DOM
✅ Lấy giá trị hiện tại của redux store như thế nào?
✅ Mỗi lần state thay đổi, làm sao re-render lại cái UI của mình.
✅ Đặc biệt, làm sao reload mà redux state vẫn còn đó 😍
Tất cả đều có trong video này nha nha nhaaaa! 😅

🌐 Link tham khảo:

#redux #reactt #javascript #developer

Redux tutorial: 2 - Live Code Redux với Vanilla JavaScript 🎉
1.95 GEEK