Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video:
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Games/blob/main/1_Fruit_Shooter/
Link Tải images file:
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Games/blob/main/1_Fruit_Shooter/images.rar

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[0:36] Hướng Dẫn Cài Đặt cho Lập Trình Game với Python
[2:00] Lập Trình Game Bắn Trái Cây với Python

#python #game-development #programming #developer

Lập Trình Game Bắn Trái Cây TRONG 10 Phút với Python
2.20 GEEK