Chuyển array thành json string

$user = [
    'id' => 1,
    'username' => 'admin',
];

echo json_encode($user);

Kết quả:

{"id":1,"username":"admin"}

Nếu muốn format đẹp hơn ta cho thêm tham số…

https://tranhoangphucdev.blogspot.com/2020/06/lam-viec-voi-json-trong-php.html

#json #php

Làm việc với JSON trong PHP
1.45 GEEK