Cách chuyển đổi Markdown sang HTML trong Laravel

Markdown là một cú pháp phổ biến để viết văn bản có định dạng dễ dàng chuyển đổi sang HTML. Laravel cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi Markdown sang HTML bằng cách sử dụng phương thức \Illuminate\Support\Str::markdown(), là một phần của Laravel's String Helpers.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận cách sử dụng phương thức \Illuminate\Support\Str::markdown() trong Laravel để chuyển đổi Markdown sang HTML.

Mục lục

  • Bước 1: Cài đặt Laravel
  • Bước 2: Tạo tệp Markdown
  • Bước 3: Chuyển đổi Markdown sang HTML
  • Bước 4: Hiển thị HTML

Bước 1: Cài đặt Laravel

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Laravel trên hệ thống của mình. Bạn có thể cài đặt Laravel bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu chính thức của Laravel.

Bước 2: Tạo tệp Markdown

Bước đầu tiên là tạo tệp Markdown mà bạn muốn chuyển đổi sang HTML. Bạn có thể tạo tệp Markdown bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, chẳng hạn như Sublime Text, Visual Studio Code hoặc Notepad++. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một tệp có tên "example.md" với nội dung sau:

# Example Heading

This is an example paragraph.

- List item 1
- List item 2
- List item 3

Lưu tệp trong thư mục "tài nguyên" của ứng dụng Laravel của bạn.

Bước 3: Chuyển đổi Markdown sang HTML

Bây giờ chúng ta đã cài đặt Laravel và tạo tệp Markdown, chúng ta có thể sử dụng phương thức \Illuminate\Support\Str::markdown() để chuyển đổi nội dung Markdown thành HTML.

Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách sử dụng đoạn mã sau trong bộ điều khiển của mình:

use Illuminate\Support\Str;

$html = Str::markdown(file_get_contents(resource_path('example.md')));

Trong mã này, trước tiên chúng ta nhập lớp Illuminate\Support\Str, lớp này chứa phương thức markdown(). Tiếp theo, chúng tôi đang sử dụng hàm file_get_contents() để đọc nội dung của tệp "example.md" và chuyển nó tới phương thức markdown(), phương thức này sẽ chuyển đổi nó thành HTML và lưu trữ kết quả trong biến $html.

Bước 4: Hiển thị HTML

Cuối cùng, chúng ta cần hiển thị HTML trên trang web của mình. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách chuyển biến $htmlvào tệp xem của mình và hiển thị nó bằng cách sử dụng công cụ tạo khuôn mẫu lưỡi cắt của Laravel.

Chúng tôi có thể chuyển $htmlbiến vào tệp xem của mình bằng mã sau trong bộ điều khiển của chúng tôi:

return view('example', ['html' => $html]);

Mã này sẽ chuyển $htmlbiến vào tệp xem "ví dụ".

Trong tệp xem của chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị nội dung HTML bằng mã sau:

{!! $html !!}

Mã này sẽ hiển thị nội dung HTML trên trang web của chúng tôi.

Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nội dung Markdown sang HTML và hiển thị nội dung đó trên trang web của mình bằng công cụ tạo khuôn mẫu phiến của Laravel.

1.05 GEEK