Lcrypt: Laravel Crypt Library

lcrypt

Laravel encryption and decryption algorithm implemented in Nodejs.

Install

npm install lcrypt

Example

NodeJS code

import LCrypt from 'lcrypt';

// LCrypt expects a 16bits, 24bits or 32bits base64 string to be used as key.
const lcrypt = new LCrypt('J92xtBr1tuLJV3mOFzMytJg4SDW0nirSAqMr7ZPGA4s=');

let cipherText = lcrypt.encode('hello world!');

console.log(cipherText);
console.log(lcrypt.decode(cipherText));

Output

eyJpdiI6ImRZdkxHRW1JZXdEVXJkdHB5dzloVUE9PSIsInZhbHVlIjoiOExpQTZYZFpkcG54VzZQVEtBbVdWQT09IiwibWFjIjoiODhmMTY2OTU2YWYyYzllNjVhNDNiOTUxZWU5ZTQ0OTU3ZjU2ZGYxOGEzOTI1YWJmOTJlNDQ5YjFjOTk0ZTlmZSJ9
hello world!

For Laravel

Laravel .env file

APP_KEY=base64:J92xtBr1tuLJV3mOFzMytJg4SDW0nirSAqMr7ZPGA4s=

Laravel code

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Crypt;

echo Crypt::encryptString('some text.');

Output

eyJpdiI6IldJZG9CYnhaYVhSN1JXVGVvL05zT3c9PSIsInZhbHVlIjoiSWwvVGdScFRZRm1KNTVnZnZEamg1Zz09IiwibWFjIjoiY2MzOTFhZmRhMTYxN2E4YWUzNDFhZTEwZGEzYTZlZjkwNzU3MDk0ZGIyODUzNjI1NjA5YjA5MDZkMjU3MWY4YSJ9

NodeJS code

import LCrypt from 'lcrypt';
const lcrypt = new LCrypt('J92xtBr1tuLJV3mOFzMytJg4SDW0nirSAqMr7ZPGA4s=');

console.log(lcrypt.decode('eyJpdiI6IldJZG9CYnhaYVhSN1JXVGVvL05zT3c9PSIsInZhbHVlIjoiSWwvVGdScFRZRm1KNTVnZnZEamg1Zz09IiwibWFjIjoiY2MzOTFhZmRhMTYxN2E4YWUzNDFhZTEwZGEzYTZlZjkwNzU3MDk0ZGIyODUzNjI1NjA5YjA5MDZkMjU3MWY4YSJ9'));

Output

some text.

Generate key

NodeJS code

import { randomBytes } from 'crypto';
console.log(randomBytes(32).toString('base64'));

Output

ZvIfqyE25SXztlLf5iPrWTQt+6L18nVt3Gxh1XUJKYI=

Download Details:

Author: lynxim
Source Code: https://github.com/lynxim/lcrypt 
License: MIT

#laravel #library #nodejs 

Lcrypt: Laravel Crypt Library
1.45 GEEK