Nếu như với ARC sẽ giúp tăng hiệu năng ứng dụng của bạn hơn thì Extension sẽ giúp code của bản trở nên dễ dàng đọc hơn (clean code)

This is image title

1. Extension là gì?

Trong swift Extension thường được sử dụng những nơi mà bạn muốn thêm các hàm mà không có quyền truy cập vào source code. Ví dụ như bạn muốn mở rộng Int có sẵn của Swift bạn có thể làm như sau :

extension Int {
  func multiply(by multiplier: Int) -> Int {
    return self * multiplier
  }
}
10.multiply(by: 2)
// Returns 20

Việc sử dụng extension không chỉ áp dụng với source không có quyền truy cập mà nó được dùng cho cả source bạn có thể truy cập để code của bạn trở nên dễ đọc, dễ hiểu hơn.

#swift #ios #mobile-apps #developer

Code sạch hơn với việc dùng Extension trong Swift
1.85 GEEK