Hề nhô mọi người, video thuộc series “Developer’s Tips & Tricks” là chuỗi video chia sẻ nhưng kinh nghiệm của mình trong quá trình làm dev tới mọi người, nó có thể là bất cứ thứ gì, mà mình nghĩ là nó cần thiết nếu bạn làm nghề Dev giống mình 😋😋😋! Vì vậy video có tính cá nhân hóa, bạn có thể tham khảo và trích xuất ra những thứ bạn cho là phù hợp với bản thân để sử dụng nha. Cảm ơn tất cả mọi người!

🐱‍💻 🐱‍💻 Timestamps:
0:00 - Giới thiệu & Thông báo
2:33 - Tại sao là VS Code
3:36 - Layout & Terminal
6:04 - Plugins & Themes
21:10 - Đồng bộ thiết lập
22:49 - Kết luận & Chú ý

Thank You

#vue3 #vuejs #laptrinh

#vue3 #vuejs

Developer's Tips & Tricks | Các thiết lập VS Code cho Web Developer / My Config
1.60 GEEK